Nyheder

Kan træk på en rammeaftale erklæres for uden virkning? Er der forskel på indkøbscentraler og ordregiveres egne rammeaftaler?

19/02/14

Klagenævnet har for nyligt afsagt en kendelse om rammeaftaler og uden virkning af træk på rammeaftalen, kendelse af 28. januar 2014, Adams Transport Co. ApS mod Udenrigsministeriet.

Spørgsmålet i sagen vedrørte, hvorvidt en ordregivers afgivne ordre (trækket på rammeaftalen) skulle erklæres for uden virkning, når ordregiveren havde prækvalificeret en ukonditionsmæssig tilbudsgiver. Klagenævnet havde tidligere i kendelse af 26. juli 2012 bestemt, at ordregiverens beslutning om prækvalifikation skulle annulleres. På trods af den klare overtrædelse af udbudsreglerne,

Læs mere

Udbudsdirektiverne nu også vedtaget af Rådet

11/02/14

Triolog forhandlingerne i foråret 2013 mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet førte til politisk enighed i slutningen af juni 2013.[1]

Parlamentet godkendte herefter direktiverne den 15. januar 2014, og Rådet fulgte efter med sin accept februar 2014.[2]

Det nye udbudsdirektiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelse af direktivet i EU-tidende, og har en implementeringsfrist på 24 måneder. Der er altså fortsat lidt tid, til direktivet skal være implementeret. Det er dog forventningen at et forslag til nyt udbudsdirektiv fremsættes til efter,

Læs mere

Parlamentet godkender de nye udbudsdirektiver

15/01/14

new_procurement

EU Parlamentet har i dag, den 15. januar 2014, stemt og godkendt de nye udbudsdirektiver.

Parlamentet og Rådet blev allerede enige om indholdet af direktiverne i juni 2013, men først i dag har Parlamentet endelig godkendt indholdet som det foreligger i juli 2013 udgaven. Rådet skal fortsat godkende den endelige direktivtekst, hvilket formentlig vil ske på et af rådsmøderne den 20 eller 21. februar 2014. Herefter vil medlemsstaterne have en implementeringsfrist på 24 måneder efter ikrafttrædelsen af direktivet (dvs.

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed I forvaltningen

15/12/13

Den 1. januar 2014 træder en ny offentlighedslov i kraft (lov nr. 606 af 12. juni 2013).

Loven ændrer bl.a. på anvendelsesområdet for loven – dvs. hvem der er omfattet af offentlighedsloven. Som noget nyt vil offentlighedsloven – som udgangspunkt – finde anvendelse på selskaber, hvor danske offentlige myndigheder ejer mere end 75 pct. af ejerandelene (bortset fra børsnoterede selskaber og disses datterselskaber).

Vedkommende minister kan dog, efter forhandling med justitsministeren – og også efter forhandling med KL og Danske Regioner,

Læs mere

Præjudiciel afgørelse – Manova sagen

07/12/13

EU-Domstolen har netop taget stilling til det præjudicielle spørgsmål som Østre Landsret har stillet i Manova sagen. Det er i øvrigt kun tredje gang, der er blevet stillet et præjudicielt spørgsmål i en udbudssag fra dansk side.

Klagenævnet for Udbud har længe haft fast praksis om, at en ordregiver er berettiget (og i visse tilfælde forpligtiget) til at afvise en ansøgning om prækvalifikation med henvisning til, at en virksomhed ikke har vedlagt en bestemt form for erklæring,

Læs mere

Væsentlige ændringer af udbudsdirektivet efter triolog forhandlingerne

02/12/13

I slutningen af juni 2013 offentliggjorde det irske formandskab, at man var nået til foreløbig enighed om ændringerne af udbudsdirektiverne. Ingen af EU institutionerne (Rådet, Parlamentet eller Kommissionen) har offentliggjort udkastet til nyt direktiv. Rådets udkast fra 15. juli 2013 med dokument nr. 11745/13.

Det skal bemærkes, at der ikke er tale om et endeligt direktiv udkast, der fortsat mangler at blive vedtaget officielt. Parlamentets udvalg ”Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse” (IMCO) skal stemme om udfaldet af triolog forhandlingerne den 5.

Læs mere

Udbudsdirektivet efter triologforhandlingerne

09/10/13

Med udgangspunkt i Rådets dokument 11745/13 ser jeg de væsentligste ændringer i forhold til Rådets forslag fra november 2012 som følgende:

  • Færre valgmuligheder i den nationale implementering for medlemsstaterne

Kommissionen havde allerede i sit forslag lagt op til, at visse bestemmelser som i dag er frivillige for medlemsstaterne at indføre, bliver gjort obligatoriske at implementere. Dette drejer sig fx om rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer. Efter triolog forhandlingerne er yderligere bestemmelser blevet obligatoriske for medlemsstaterne at implementere,

Læs mere

Medlemmer af udbudslovsudvalget udpeget

10/08/13

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dag udsendt pressemeddelelse om at medlemmerne til udbudslovsudvalget er udpeget.

Af Kommuneaftalen for 2013 fremgår at udvalget skulle bestå af bl.a.  KL og eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud. Med formuleringeren “eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud” kunne man godt have fået tanken, at udvalget ville bestå af flere der i det daglige arbejder praktisk med udbud, herunder fx foretager udbud eller virksomheder,

Læs mere

Konference – global revolution VI

20/05/13

KONFERENCE - GLOBAL REVOLUTION VI

Den 24.-25. juni 2013 afholder Nottingham University endnu en Global Revolution konference. Det er 6. gang, at konferencen afholdes. På programmet er bl.a. moderniseringen af udbudsdirektiverne. Mit indlæg på konferencen omhandler moderniseringen set fra en medlemsstatssynspunkt og kan findes her.

Mere information om konferencen: http://www.achilles.com/en/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/87-event/382-public-procurement-global-revolution-vi

Læs mere

Ny interessant præjudiciel forelæggelse (C-19/13 om uden virkning)

10/05/13

En italiensk domstol (Consiglio di Stato) har stillet et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkningen af Kontroldirektivets artikel 2d, stk. 4, sammenholdt med artikel 3a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF).

Nærmere bestemt vedrører spørgsmålet, hvorvidt det er muligt at fastslå, at en kontrakt er uden virkning når den ordregivende myndighed i Den Europæiske Unions Tidende har offentliggjort en bekendtgørelse, hvoraf det fremgår,

Læs mere