Kategori: Nyt udbudsdirektiv

Ny artikel

31/10/16

Ny artikel, The concept of a ‘public contract’ within the meaning of the Public Procurement Directive, udgivet i det svenske tidsskrift Upphandlingsrättlig Tidsskrift.

Artiklen gennemgår betingelserne for, hvornår der er tale om en offentlig kontrakt. Den seneste praksis fra EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud er behandlet i artiklen.

Du kan finde artiklen her: http://urt.cc/?q=node/149 

Læs mere

Afvisning pga. Manglende fremsendelse af en eklæring

07/11/14

EU-Domstolen har netop afsagt en dom (C-42/13, Cartier Dell ‘Adda SpA), der omhandler muligheden for at udelukke en tilbudsgiver, der ikke har indleveret en bestemt erklæring i forbindelse med afgivelse af sit tilbud. Domstolen virker i sin tilgang til spørgsmålet en smule strengere end en umiddelbar læsning af EU-Domstolens afgørelse i Manova. Afgørelsen er dog, helt på linje med Klagenævnets praksis, hvor Klagenævnet for nylig har anlagt samme fortolkning.

EU-Domstolen konkluderer, at bl.a.

Læs mere

Det nye udbudsdirektiv’s bestemmelse om mærker

10/09/14

I tirsdags var jeg til en interessant konference afholdt af Udbudsmedia på Børsen. Se oplægget her.

Jeg holdte selv et indlæg om udbudsretlige rammer om sociale og miljøhensyn. På 30 min er det lidt af en udfordring, og jeg kom naturligvis ikke ind på alle problemstillinger. En problemstilling der dog er særlig interessant, når man ønsker at varetage, særligt miljøhensyn, er, hvorvidt man som ordregiver må kræve, at tilbudsgivere har et bestemt mærke som fx Blomsten,

Læs mere

Kan træk på en rammeaftale erklæres for uden virkning? Er der forskel på indkøbscentraler og ordregiveres egne rammeaftaler?

19/02/14

Klagenævnet har for nyligt afsagt en kendelse om rammeaftaler og uden virkning af træk på rammeaftalen, kendelse af 28. januar 2014, Adams Transport Co. ApS mod Udenrigsministeriet.

Spørgsmålet i sagen vedrørte, hvorvidt en ordregivers afgivne ordre (trækket på rammeaftalen) skulle erklæres for uden virkning, når ordregiveren havde prækvalificeret en ukonditionsmæssig tilbudsgiver. Klagenævnet havde tidligere i kendelse af 26. juli 2012 bestemt, at ordregiverens beslutning om prækvalifikation skulle annulleres. På trods af den klare overtrædelse af udbudsreglerne,

Læs mere

Udbudsdirektiverne nu også vedtaget af Rådet

11/02/14

Triolog forhandlingerne i foråret 2013 mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet førte til politisk enighed i slutningen af juni 2013.[1]

Parlamentet godkendte herefter direktiverne den 15. januar 2014, og Rådet fulgte efter med sin accept februar 2014.[2]

Det nye udbudsdirektiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelse af direktivet i EU-tidende, og har en implementeringsfrist på 24 måneder. Der er altså fortsat lidt tid, til direktivet skal være implementeret. Det er dog forventningen at et forslag til nyt udbudsdirektiv fremsættes til efter,

Læs mere

Parlamentet godkender de nye udbudsdirektiver

15/01/14

new_procurement

EU Parlamentet har i dag, den 15. januar 2014, stemt og godkendt de nye udbudsdirektiver.

Parlamentet og Rådet blev allerede enige om indholdet af direktiverne i juni 2013, men først i dag har Parlamentet endelig godkendt indholdet som det foreligger i juli 2013 udgaven. Rådet skal fortsat godkende den endelige direktivtekst, hvilket formentlig vil ske på et af rådsmøderne den 20 eller 21. februar 2014. Herefter vil medlemsstaterne have en implementeringsfrist på 24 måneder efter ikrafttrædelsen af direktivet (dvs.

Læs mere