Nyheder

Så kom den længe ventede afgørelse fra EU-Domstolen I Fastweb sagen C-19/13.

11/09/14

Jeg har tidligere omtalt sagen, hvor en italiensk domstol har stillet et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen om rækkevidden af, hvad vi fra dansk side bl.a. kalder for en profylakse bekendtgørelse, bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed eller § 4-bekendtgørelse.[1] Bekendtgørelsen er en undtagelse til, at en kontrakt, der ellers er omfattet af håndhævelseslovens § 17, stk. 1, nr. 1 erklæres for uden virkning (for direkte tildelte kontrakter), og indebærer, at en ordregiver ved at offentliggøre bekendtgørelsen i EU-tidende (TED) forinden kontrakten indgås,

Læs mere

Det nye udbudsdirektiv’s bestemmelse om mærker

10/09/14

I tirsdags var jeg til en interessant konference afholdt af Udbudsmedia på Børsen. Se oplægget her.

Jeg holdte selv et indlæg om udbudsretlige rammer om sociale og miljøhensyn. På 30 min er det lidt af en udfordring, og jeg kom naturligvis ikke ind på alle problemstillinger. En problemstilling der dog er særlig interessant, når man ønsker at varetage, særligt miljøhensyn, er, hvorvidt man som ordregiver må kræve, at tilbudsgivere har et bestemt mærke som fx Blomsten,

Læs mere

Mens vi venter…

24/08/14

… på at udbudslovsudvalget bliver færdig med deres arbejde (og udkast til ny udbudslov), kan der ses lidt på, hvad svenskerne formentlig kommer frem til.

Delberetning om det nye udbudsdirektiv kan ses her

Er man nysgerrig på hvad Englænderne kommer frem til, har advokatfirmaet Bird and Bird givet deres bud på det:

http://www.twobirds.com/en/news/articles/2014/uk/how-will-the-uk-implement-the-new-public-procurement-directive 

Læs mere

General Advokat Bot I Fastweb sagen: Udtalelse om uden virkning og bekendtgørelse om forudgående frivillig gennemsigtighed (§ 4-bekendtgørelse)

10/04/14

Jeg har tidligere her på siden omtalt, at en italiensk domstol har stillet et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen om rækkevidden af, hvad vi fra dansk side kalder for en ”profylakse bekendtgørelse eller § 4-bekendtgørelse”. Helt specifikt spørger den italienske domstol, om der findes situationer, hvor en kontrakt skal/kan erklæres for uden virkning på trods af, at ordregiveren har offentliggjort en § 4-bekendtgørelse. Se mit tidligere indlæg her for nærmere om den konkrete spørgsmål og fakta i sagen her.

Læs mere

Kan træk på en rammeaftale erklæres for uden virkning? Er der forskel på indkøbscentraler og ordregiveres egne rammeaftaler?

19/02/14

Klagenævnet har for nyligt afsagt en kendelse om rammeaftaler og uden virkning af træk på rammeaftalen, kendelse af 28. januar 2014, Adams Transport Co. ApS mod Udenrigsministeriet.

Spørgsmålet i sagen vedrørte, hvorvidt en ordregivers afgivne ordre (trækket på rammeaftalen) skulle erklæres for uden virkning, når ordregiveren havde prækvalificeret en ukonditionsmæssig tilbudsgiver. Klagenævnet havde tidligere i kendelse af 26. juli 2012 bestemt, at ordregiverens beslutning om prækvalifikation skulle annulleres. På trods af den klare overtrædelse af udbudsreglerne,

Læs mere

Udbudsdirektiverne nu også vedtaget af Rådet

11/02/14

Triolog forhandlingerne i foråret 2013 mellem Kommissionen, Parlamentet og Rådet førte til politisk enighed i slutningen af juni 2013.[1]

Parlamentet godkendte herefter direktiverne den 15. januar 2014, og Rådet fulgte efter med sin accept februar 2014.[2]

Det nye udbudsdirektiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelse af direktivet i EU-tidende, og har en implementeringsfrist på 24 måneder. Der er altså fortsat lidt tid, til direktivet skal være implementeret. Det er dog forventningen at et forslag til nyt udbudsdirektiv fremsættes til efter,

Læs mere

Parlamentet godkender de nye udbudsdirektiver

15/01/14

new_procurement

EU Parlamentet har i dag, den 15. januar 2014, stemt og godkendt de nye udbudsdirektiver.

Parlamentet og Rådet blev allerede enige om indholdet af direktiverne i juni 2013, men først i dag har Parlamentet endelig godkendt indholdet som det foreligger i juli 2013 udgaven. Rådet skal fortsat godkende den endelige direktivtekst, hvilket formentlig vil ske på et af rådsmøderne den 20 eller 21. februar 2014. Herefter vil medlemsstaterne have en implementeringsfrist på 24 måneder efter ikrafttrædelsen af direktivet (dvs.

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed I forvaltningen

15/12/13

Den 1. januar 2014 træder en ny offentlighedslov i kraft (lov nr. 606 af 12. juni 2013).

Loven ændrer bl.a. på anvendelsesområdet for loven – dvs. hvem der er omfattet af offentlighedsloven. Som noget nyt vil offentlighedsloven – som udgangspunkt – finde anvendelse på selskaber, hvor danske offentlige myndigheder ejer mere end 75 pct. af ejerandelene (bortset fra børsnoterede selskaber og disses datterselskaber).

Vedkommende minister kan dog, efter forhandling med justitsministeren – og også efter forhandling med KL og Danske Regioner,

Læs mere

Præjudiciel afgørelse – Manova sagen

07/12/13

EU-Domstolen har netop taget stilling til det præjudicielle spørgsmål som Østre Landsret har stillet i Manova sagen. Det er i øvrigt kun tredje gang, der er blevet stillet et præjudicielt spørgsmål i en udbudssag fra dansk side.

Klagenævnet for Udbud har længe haft fast praksis om, at en ordregiver er berettiget (og i visse tilfælde forpligtiget) til at afvise en ansøgning om prækvalifikation med henvisning til, at en virksomhed ikke har vedlagt en bestemt form for erklæring,

Læs mere

Væsentlige ændringer af udbudsdirektivet efter triolog forhandlingerne

02/12/13

I slutningen af juni 2013 offentliggjorde det irske formandskab, at man var nået til foreløbig enighed om ændringerne af udbudsdirektiverne. Ingen af EU institutionerne (Rådet, Parlamentet eller Kommissionen) har offentliggjort udkastet til nyt direktiv. Rådets udkast fra 15. juli 2013 med dokument nr. 11745/13.

Det skal bemærkes, at der ikke er tale om et endeligt direktiv udkast, der fortsat mangler at blive vedtaget officielt. Parlamentets udvalg ”Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse” (IMCO) skal stemme om udfaldet af triolog forhandlingerne den 5.

Læs mere