Nyheder

Udbudsdirektivet efter triologforhandlingerne

09/10/13

Med udgangspunkt i Rådets dokument 11745/13 ser jeg de væsentligste ændringer i forhold til Rådets forslag fra november 2012 som følgende:

  • Færre valgmuligheder i den nationale implementering for medlemsstaterne

Kommissionen havde allerede i sit forslag lagt op til, at visse bestemmelser som i dag er frivillige for medlemsstaterne at indføre, bliver gjort obligatoriske at implementere. Dette drejer sig fx om rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer. Efter triolog forhandlingerne er yderligere bestemmelser blevet obligatoriske for medlemsstaterne at implementere,

Læs mere

Medlemmer af udbudslovsudvalget udpeget

10/08/13

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dag udsendt pressemeddelelse om at medlemmerne til udbudslovsudvalget er udpeget.

Af Kommuneaftalen for 2013 fremgår at udvalget skulle bestå af bl.a.  KL og eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud. Med formuleringeren “eksterne eksperter med praktisk erfaring i arbejdet med udbud” kunne man godt have fået tanken, at udvalget ville bestå af flere der i det daglige arbejder praktisk med udbud, herunder fx foretager udbud eller virksomheder,

Læs mere

Konference – global revolution VI

20/05/13

KONFERENCE - GLOBAL REVOLUTION VI

Den 24.-25. juni 2013 afholder Nottingham University endnu en Global Revolution konference. Det er 6. gang, at konferencen afholdes. På programmet er bl.a. moderniseringen af udbudsdirektiverne. Mit indlæg på konferencen omhandler moderniseringen set fra en medlemsstatssynspunkt og kan findes her.

Mere information om konferencen: http://www.achilles.com/en/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/87-event/382-public-procurement-global-revolution-vi

Læs mere

Ny interessant præjudiciel forelæggelse (C-19/13 om uden virkning)

10/05/13

En italiensk domstol (Consiglio di Stato) har stillet et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen om fortolkningen af Kontroldirektivets artikel 2d, stk. 4, sammenholdt med artikel 3a (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF).

Nærmere bestemt vedrører spørgsmålet, hvorvidt det er muligt at fastslå, at en kontrakt er uden virkning når den ordregivende myndighed i Den Europæiske Unions Tidende har offentliggjort en bekendtgørelse, hvoraf det fremgår,

Læs mere

Er en ny udbudslov en god idé?

10/05/13

Tidligere var det min klare opfattelse at en udbudslov vil være en dårlig idé. En dårlig idé ud fra synspunktet om, at en lov blot ville indebære endnu et regelsæt (der alligevel skal fortolkes i lyset af direktivet), og at derfor ville en lov ikke bidrage til meget klarlægning. I dag synes jeg faktisk, at der er flere elementer der gør, at det kan være en ganske god ide med sådan en lov.

For det første indeholder det nyligt foreslåede udbudsdirektiv en lang række flere valgmuligheder som medlemsstaterne skal tage stilling til.

Læs mere