Høring over udkast til bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed I forvaltningen

15/12/13

Den 1. januar 2014 træder en ny offentlighedslov i kraft (lov nr. 606 af 12. juni 2013).

Loven ændrer bl.a. på anvendelsesområdet for loven – dvs. hvem der er omfattet af offentlighedsloven. Som noget nyt vil offentlighedsloven – som udgangspunkt – finde anvendelse på selskaber, hvor danske offentlige myndigheder ejer mere end 75 pct. af ejerandelene (bortset fra børsnoterede selskaber og disses datterselskaber).

Vedkommende minister kan dog, efter forhandling med justitsministeren – og også efter forhandling med KL og Danske Regioner, hvis det er et kommunalt eller regionalt ejet selskab – fastsætte regler om, at loven ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne selskaber.

Mere præcist lyder lovens § 4″Loven finder bortset fra bestemmelserne i §§ 11 og 12 og §§ 15-17 anvendelse på al virksomhed, der udøves af selskaber, hvis mere end 75 pct. af ejerandelene tilhører danske offentlige myndigheder. Det gælder dog ikke børsnoterede selskaber og disses datterselskaber.Stk. 2. Vedkommende minister kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om, at loven ikke skal finde anvendelse på nærmere angivne selskaber omfattet af stk. 1. I det omfang der er tale om kommunalt eller regionalt ejede selskaber, skal de i 1. pkt. nævnte regler endvidere fastsættes efter forhandling med KL og Danske Regioner.”

Finansministeriet har netop udsendt en høring over udkast til en bekendtgørelse, der undtager en række selskaber fra lovens anvendelse:

1) Danske spil (inkl. datterselskaber)

2) DONG (inkl. datterselskaber)

3) SKI

Som begrundelse for at undtage SKI fra offentlighedsloven er anført i høringsbrevet at “Samlet set er det KLs og Finansministeriets vurdering, at selskabet ikke har virksomhed af traditionel forvaltningsmæssig karakter og at selskabet opererer på et konkurrenceudsat marked. Der henvises i øvrigt til Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, s. 309 og side 920.”

Høringsbrev og udkast til bekendtgørelse kan findes på http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17274

Et udkast til vejledning til den nye offentlighedslov er ligeledes for nyligt blevet sendt i høring af Justitsministeriet og kan findes på http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/17256 ——————

De gældende regler – hvilke ordregivere er omfattet af offentlighedsloven

En ordregiver er kun omfattet af reglerne i offentlighedsloven såfremt ordregiveren kan betragtes som en ”del af den offentlige forvaltning”. Er ordregiveren ikke en ”del af den offentlige forvaltning”, har tilbudsgivere mv. således ikke adgang til aktindsigt. Ordregivere, der er en del af staten, regionerne eller kommunerne er at betragte som en del af den offentlige forvaltning, hvorimod virksomheder, institutioner, foreninger mv., der er oprettet på privatretligt grundlag, ikke er. Dette gælder, uanset om den virksomhed, der udøves, kan sidestilles med virksomhed, der sædvanligvis udøves af forvaltningsmyndighederne, uanset om virksomheden er 100 pct. ejet af det offentlige, uanset om virksomheden er oprettet ved lov, og uanset om organet udfører arbejde efter udlicitering fra det offentlige. Et kommunalt selskab er således ikke en del af den offentlige forvaltning, medmindre der er tale om et selskab i henhold til den kommunale styrelseslov § 60. Offentlighedsloven er derudover udvidet til også at omfatte visse virksomheder, der ikke er en del af den offentlige forvaltning.

For det første finder loven anvendelse for visse energiforsyningsselskaber, jf. lovens § 1, stk. 2. For det andet kan en minister, jf. offentlighedslovens § 1, stk. 3, fastsætte, at nærmere angivne selskaber, institutioner mv., der normalt ikke kan henregnes til den offentlige forvaltning, skal være omfattet af loven. En betingelse for at fastsætte, at sådanne selskaber mv. er omfattet af loven er, at udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige eller kommunale midler, eller at selskaberne mv. i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelser på statens eller en kommunes vegne. Som et eksempel på en sådan udvidelse af offentlighedslovens regler kan nævnes retssikkerhedslovens § 43, stk. 2, der angiver, at ”når en myndighed overlader opgaver efter lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dagtilbudsloven, lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel og lov om social service til andre end offentlige myndigheder, er disse omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den opgave, der udføres.”

Ligesom der kan fastsættes regler om, at offentlighedsloven m.v. finder anvendelse, kan det af den offentlige forvaltning fastsættes, at loven ikke finder anvendelse for institutioner mv., der ellers er at betragte som en del af den offentlige forvaltning.

[1] Eksempelvis er DR og de regionale TV2 virksomheder undtaget fra reglerne om aktindsigt vedrørende den del af deres virksomhed der omhandler programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil. Dette stemmer i øvrigt overens med Udbudsdirektivet artikel 16, stk. 1, litra b,[2] der bestemmer, at denne form for virksomhed ikke er omfattet af udbudsreglerne.

[1] Dette er eksempelvis sket i konkurrenceloven.

[2] Bestemmelsen har følgende ordlyd: ”Dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige tjenesteydelseskontrakter: b) om radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller samproduktion af programmateriale, der er beregnet til udsendelse, og aftaler om sendetid.”

Aktindsigt , Offentlighedslov

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *