Nyheder

Julekalender låge 8: Supplering af ufuldstændige oplysninger og dokumenter, Manova-sagen m.v.

08/12/14

Låge nr. 8 i den spændende julekalender om udvalgte problemstillinger i udbudsloven.

Forslag til bestemmelser modtages gerne.

§ 157, stk. 5-6.

Stk. 5. Hvis de oplysninger eller dokumenter, som ansøgere eller tilbudsgivere har indsendt i forbindelse med en ansøgning eller tilbud er ufuldstændige eller fejlbehæftede, eller mangler der specifikke dokumenter, kan ordregiveren, under overholdelse af de udbudsretlige principper i § 2, anmode ansøgeren eller tilbudsgiveren om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen eller tilbuddet ved at indsende relevante oplysninger,

Læs mere

Julekalender låge 7: tilbagekaldelse af tildelingsbeslutning § 168

07/12/14

Tilbagekaldelse af tildelingsbeslutning

Låge nr. 7 i min julekalender om bestemmelserne i den foreslåede udbudslov.

§ 168. En ordregiver kan tilbagekalde en tildelingsbeslutning og genoptage tilbudsevalueringen, når:

  1.  Der er blevet begået en fejl ved vurdering af tilbuddene,
  2.  Kontrakten endnu ikke er indgået,
  3.  Den fastsatte vedståelsesfrist ikke er overskredet, og
  4.  Samtlige tilbudsgivere underrettes om, at tildelingsbeslutningen tilbagekaldes og om at vurderingen af tilbuddene genoptages

Stk.

Læs mere

Julekalender – låge nr. 6 “decentrale enheder – § 30”

06/12/14

Decentrale enheder og beregning af denne tærskelværdi

Låge nr. 6 i min julekalender, hvor jeg vil skrive lidt om udvalgte bestemmelser.

§ 30. Består en ordregiver af decentrale enheder, skal der tages hensyn til den samlede anslåede værdi for alle enkelte decentrale enheder.

Stk. 2. Er en decentral enhed selv ansvarlig for den pågældende kontrakt eller projektkonkurrence, kan værdien dog anslås for den pågældende enhed alene.

Stk.

Læs mere

Forslag til udbudslov – julekalender Låge nr. 5:

05/12/14

Efter lang tids venten er udbudsloven endelig sendt i høring, og mon ikke der i den kommende tid, vil blive talt rigtig meget om den – også her på siden vil jeg skrive lidt om den. Og da det er december, hvad bedre end en sætte skriverierne op som en slags julekalender – også selvom den først starter den 5. december!!

Jeg vil derfor forsøge, at skrive et nyt indlæg hver dag om en af bestemmelserne i udbudsloven.

Læs mere

Afvisning pga. Manglende fremsendelse af en eklæring

07/11/14

EU-Domstolen har netop afsagt en dom (C-42/13, Cartier Dell ‘Adda SpA), der omhandler muligheden for at udelukke en tilbudsgiver, der ikke har indleveret en bestemt erklæring i forbindelse med afgivelse af sit tilbud. Domstolen virker i sin tilgang til spørgsmålet en smule strengere end en umiddelbar læsning af EU-Domstolens afgørelse i Manova. Afgørelsen er dog, helt på linje med Klagenævnets praksis, hvor Klagenævnet for nylig har anlagt samme fortolkning.

EU-Domstolen konkluderer, at bl.a.

Læs mere

Er der klagefrister for B-ydelser?

21/10/14

Håndhævelsesloven § 7 indeholder klagefrister for indgivelse af klage til Klagenævnet og domstolene.

Der findes klagefrister både ved klage over overtrædelse af udbudsdirektiverne og tilbudsloven. Klagefrister for overtrædelser af udbudsdirektiverne blev indført i 2010, mens klagefrister for overtrædelser af tilbudsloven først blev indført i 2013.

Følgende klagefrister gælder for klage over overtrædelser af udbudsdirektiverne:

  • En klage, fra en virksomhed over ikke at være blevet prækvalificeret, skal indgives til Klagenævnet senest 20 kalenderdage efter,

Læs mere

Så kom den længe ventede afgørelse fra EU-Domstolen I Fastweb sagen C-19/13.

11/09/14

Jeg har tidligere omtalt sagen, hvor en italiensk domstol har stillet et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen om rækkevidden af, hvad vi fra dansk side bl.a. kalder for en profylakse bekendtgørelse, bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed eller § 4-bekendtgørelse.[1] Bekendtgørelsen er en undtagelse til, at en kontrakt, der ellers er omfattet af håndhævelseslovens § 17, stk. 1, nr. 1 erklæres for uden virkning (for direkte tildelte kontrakter), og indebærer, at en ordregiver ved at offentliggøre bekendtgørelsen i EU-tidende (TED) forinden kontrakten indgås,

Læs mere

Det nye udbudsdirektiv’s bestemmelse om mærker

10/09/14

I tirsdags var jeg til en interessant konference afholdt af Udbudsmedia på Børsen. Se oplægget her.

Jeg holdte selv et indlæg om udbudsretlige rammer om sociale og miljøhensyn. På 30 min er det lidt af en udfordring, og jeg kom naturligvis ikke ind på alle problemstillinger. En problemstilling der dog er særlig interessant, når man ønsker at varetage, særligt miljøhensyn, er, hvorvidt man som ordregiver må kræve, at tilbudsgivere har et bestemt mærke som fx Blomsten,

Læs mere

Mens vi venter…

24/08/14

… på at udbudslovsudvalget bliver færdig med deres arbejde (og udkast til ny udbudslov), kan der ses lidt på, hvad svenskerne formentlig kommer frem til.

Delberetning om det nye udbudsdirektiv kan ses her

Er man nysgerrig på hvad Englænderne kommer frem til, har advokatfirmaet Bird and Bird givet deres bud på det:

http://www.twobirds.com/en/news/articles/2014/uk/how-will-the-uk-implement-the-new-public-procurement-directive 

Læs mere

General Advokat Bot I Fastweb sagen: Udtalelse om uden virkning og bekendtgørelse om forudgående frivillig gennemsigtighed (§ 4-bekendtgørelse)

10/04/14

Jeg har tidligere her på siden omtalt, at en italiensk domstol har stillet et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen om rækkevidden af, hvad vi fra dansk side kalder for en ”profylakse bekendtgørelse eller § 4-bekendtgørelse”. Helt specifikt spørger den italienske domstol, om der findes situationer, hvor en kontrakt skal/kan erklæres for uden virkning på trods af, at ordregiveren har offentliggjort en § 4-bekendtgørelse. Se mit tidligere indlæg her for nærmere om den konkrete spørgsmål og fakta i sagen her.

Læs mere