Nyheder

Låge 13: Udelukkelse – hvor længe?

13/12/14

Udelukkelse – hvor længe skal en virksomhed udelukkes?

Når en virksomhed har begået en overtrædelse eller handling, der indebærer, at ordregiveren kan eller skal udelukke virksomheden fra udbudsproceduren, opstår spørgsmålet om hvor længe man så at sige skal kunne blive ved med at bebrejde virksomheden med den alvorlige konsekvens, at virksomheden udelukkes.

Situationer, der skal eller kan føre til udelukkelse er uddybet I låge 10 og 11.

Udover muligheden for self-cleaning i § 136 (oversat til dokumentation for pålidelighed),

Læs mere

Låge 12: de frivillige udelukkelsesgrunde

12/12/14

Frivillige udelukkelsesgrunde

Udbudsdirektivet indeholder en liste over valgfrie udelukkelsesgrunde som fx insolvens og kartelvirksomhed. Denne liste er, som de obligatoriske udelukkelsesgrunde, blevet opdateret. Særlig er det værd at bemærke, at der bliver bedre muligheder for at udelukke leverandører, som ordregiver tidligere har haft dårlig erfaring med eller leverandører, der har overtrådt fx konkurrencereglerne. Udbudsdirektivets frivillige udelukkelsesgrunde findes særligt i udbudsdirektivets artikel 57, stk. 4, der forslås implementeret med udbudslovens § 135.

1.

Læs mere

Julekalender låge 11: De obligatoriske udelukkelsesgrunde

11/12/14

Dagens indlæg i udbudslovsjulekalenderen, omhandler de obligatoriske udelukkelsesgrunde – de frivillige må vente til en af de kommende dage…spændingen i julekalenderen stiger og stiger 🙂

Reglerne om udelukkelse og egnethed findes i udbudslovens kapitel 6, der omhandler ikke mindre end i alt 12 paragraffer – og det er altså uden reglerne om dokumentation. Disse findes nemlig i kapitel 7 og har et omfang på 10 paragraffer  – inklusiv en bemyndigelse til ministeren om at fastsætte nærmere regler på området,

Læs mere

Julekalender låge 10: Indkøb under tærskelværdierne

10/12/14

Låge nr. 10 i min udbudslovsjulekalender. Denne gang om noget, der ikke er en implementering af udbudsdirektivet, men om kontrakter under tærskelværdierne.

Forslag til emner modtages stadig gerne. Der er stadig (rigtig) mange bestemmelser og mange dage til jul 🙂 Send gerne en mail: carh@sam.sdu.dk – eller kommenter herunde.

Indkøb under tærskelværdien

Udbudslovsforslaget indebærer, at annonceringspligten afskaffes. Samtidig opdeles regler under tærskelværdien i to dele:

1) Kontrakter,

Læs mere

Julekalender låge 9: Ophævelse af sondringen ml. A- og B-ydelser – nyt light regime

09/12/14

9. låge i udbudslovsjulekalenderen – denne gang med fokus på light regimet

Med det nye udbudsdirektiv ophæves den traditionelle sondring mellem A- og B-tjenesteydelser. Dette indebærer, at en lang række af de ydelser vi i dag kender som B-tjenesteydelser, fremadrettet, vil blive fuldt udbudspligtige. Andre af de nuværende bilag B-tjenesteydelser underlægges derimod en særlig udbudsordning med en række mindre byrdefulde udbudsregler.

Den særlige udbudsordning, også kaldet ”light regimet”, stiller alene en række overordnede krav til ordregivere om sikring af ligebehandling og gennemsigtighed ved tildeling af kontrakter.

Læs mere

Julekalender låge 8: Supplering af ufuldstændige oplysninger og dokumenter, Manova-sagen m.v.

08/12/14

Låge nr. 8 i den spændende julekalender om udvalgte problemstillinger i udbudsloven.

Forslag til bestemmelser modtages gerne.

§ 157, stk. 5-6.

Stk. 5. Hvis de oplysninger eller dokumenter, som ansøgere eller tilbudsgivere har indsendt i forbindelse med en ansøgning eller tilbud er ufuldstændige eller fejlbehæftede, eller mangler der specifikke dokumenter, kan ordregiveren, under overholdelse af de udbudsretlige principper i § 2, anmode ansøgeren eller tilbudsgiveren om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen eller tilbuddet ved at indsende relevante oplysninger,

Læs mere

Julekalender låge 7: tilbagekaldelse af tildelingsbeslutning § 168

07/12/14

Tilbagekaldelse af tildelingsbeslutning

Låge nr. 7 i min julekalender om bestemmelserne i den foreslåede udbudslov.

§ 168. En ordregiver kan tilbagekalde en tildelingsbeslutning og genoptage tilbudsevalueringen, når:

  1.  Der er blevet begået en fejl ved vurdering af tilbuddene,
  2.  Kontrakten endnu ikke er indgået,
  3.  Den fastsatte vedståelsesfrist ikke er overskredet, og
  4.  Samtlige tilbudsgivere underrettes om, at tildelingsbeslutningen tilbagekaldes og om at vurderingen af tilbuddene genoptages

Stk.

Læs mere

Julekalender – låge nr. 6 “decentrale enheder – § 30”

06/12/14

Decentrale enheder og beregning af denne tærskelværdi

Låge nr. 6 i min julekalender, hvor jeg vil skrive lidt om udvalgte bestemmelser.

§ 30. Består en ordregiver af decentrale enheder, skal der tages hensyn til den samlede anslåede værdi for alle enkelte decentrale enheder.

Stk. 2. Er en decentral enhed selv ansvarlig for den pågældende kontrakt eller projektkonkurrence, kan værdien dog anslås for den pågældende enhed alene.

Stk.

Læs mere

Forslag til udbudslov – julekalender Låge nr. 5:

05/12/14

Efter lang tids venten er udbudsloven endelig sendt i høring, og mon ikke der i den kommende tid, vil blive talt rigtig meget om den – også her på siden vil jeg skrive lidt om den. Og da det er december, hvad bedre end en sætte skriverierne op som en slags julekalender – også selvom den først starter den 5. december!!

Jeg vil derfor forsøge, at skrive et nyt indlæg hver dag om en af bestemmelserne i udbudsloven.

Læs mere

Afvisning pga. Manglende fremsendelse af en eklæring

07/11/14

EU-Domstolen har netop afsagt en dom (C-42/13, Cartier Dell ‘Adda SpA), der omhandler muligheden for at udelukke en tilbudsgiver, der ikke har indleveret en bestemt erklæring i forbindelse med afgivelse af sit tilbud. Domstolen virker i sin tilgang til spørgsmålet en smule strengere end en umiddelbar læsning af EU-Domstolens afgørelse i Manova. Afgørelsen er dog, helt på linje med Klagenævnets praksis, hvor Klagenævnet for nylig har anlagt samme fortolkning.

EU-Domstolen konkluderer, at bl.a.

Læs mere