Julekalender låge 22: lidt om tidsfristerne

22/12/14

Med udbudsdirektivet og udbudsloven reduceres tidsfristerne betydeligt, fx er udgangspunktet i et offentligt udbud fremover sat til 35 dage, med reducering med 5 dage, hvis tilbud modtages elektronisk. Rent faktisk er det muligt at reducere fristerne i et offentligt udbud helt ned til 15 dage, hvis der også er anvendt en forhåndsmeddelelse (der opfylder enkelte betingelser, jf. udbudslovens § 56, stk. 3) eller hvis hasteproceduren anvendes.

De enkelte frister findes i bestemmelserne til de enkelte procedurer samt udbudslovens § 92, der angiver lidt mere generelt om fristerne. Udbudslovsudvalgets rapport indeholder en nyttig oversigt over de enkelte frister, der også er vedhæftet som bilag 2 til ministerens lovforslag, og  er indsat som billede her.

Fastlæggelse af fristerne og iagttagelse af proportionalitetsprincippet

Det fremgår af udbudsdirektivets artikel 47, stk. 1, at ordregiver ved fastsættelsen af fristerne for modtagelse af tilbud og ansøgninger om deltagelse skal tage hensyn til kontraktens kompleksitet og til den tid, der er nødvendig til udarbejdelsen af tilbud, jf. dog de minimumsfrister, der er fastsat i artikel 27‐ 31.

Udbudsloven § 92 angiver at de fastsatte frister skal være ”passende”. Af lovbemærkningerne til § 92, fremgår desuden at ” Hvilken tidsfrist, der er passende i det konkrete udbud beror på en konkret vurdering. Ordregiveren kan ikke gå ud fra, at minimumsfristerne vil udgøre en passende frist for modtagelse af ansøgninger eller tilbud.”

Det er altså vigtigt at bemærke, at uanset, at tidsfristerne for modtagelse af tilbud er blevet forkortet væsentligt, indeholder både udbudsdirektivet og udbudsloven krav om, at fastsættelse af tidsfristen skal ske under iagttagelse af proportionalitetsprincippet. Det betyder, at ordregiveren ikke blot kan vælge at sætte de minimumstidsfrister, der gælder i direktivet og udbudsloven, men at denne til hver en tid skal foretage en individuel vurdering af kontraktens kompleksitet og til den tid, der er nødvendig til udarbejdelse af tilbud. Dette kunne godt have fremgået lidt tydeligere af loven og ikke alene lovbemærkningerne.

Endeligt skal ordregiveren udvide tidsfristerne, når tilbudsgivere har anmodet om yderligere informationer, eller hvor ordregiveren har foretaget ændringer i udbudsdokumenterne. Udbudsloven indeholder i § 92 regler for, hvornår tidsfristerne skal forlænges fx hvis afgivelse af tilbud forudsætter besigtigelse af steder eller gennemsyn af bilagsmateriale til udbudsmaterialet hos ordregiveren.

Derudover indeholder § 92, stk. 4, bestemmelse om, at ordregiveren kan forlænge fristen for modtagelse af ansøgninger eller tilbud og i visse tilfælde, at ordregiveren er forpligtiget dertil som fx når der foretages væsentlige ændringer i udbudsmaterialet.

Proportionalitet , Udbudslov

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *