Julekalender låge 23: udbudsmaterialet klart ved offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse

23/12/14

Det er jo ved at være jul, hvilket sætter sin præg på længden af mine sidste indæg. Dagens indlæg er også et kort en af slagsen, selvom jeg er sikker på det er et spørgsmål, der ellers er oplagt til at skabe lang debat.

Det er nemlig således, at der fremadrettet med den nye udbudslov (og det nye udbudsdirektiv), er pligt til, at udbudsmaterialet skal være tilgængelig allerede ved offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen.

Det fremgår af udbudslovens § 58, stk. 3, at “Ordregiveren skal offentliggøre det øvrige udbudsmateriale på datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen, jf. § 130.” Det betyder, at en ordregiver skal give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet fra datoen for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende (medmindre der fx er fortrolig oplysninger eller i øvrigt er af særlig karakter).

Formålet med en pligt til offentliggørelse af udbudsmaterialet samtidig med udbudsbekendt‐ gørelsen er at sikre en bedre gennemsigtighed for potentielle ansøgere og tilbudsgivere. End‐ videre giver den samtidige offentliggørelse af udbudsmaterialet mulighed for at fastsætte kortere minimumsfrister i henhold til GPA aftalen.

Det fremgår af udbudslovsudvalgets rapport, at udvalget har spurgt Kommissionen om fortolkning af bestemmelsen, og Kommissionen  har bl.a. svaret, at “Article 53 is the continuation of Article 38(6) of Directive 2004/18/EC, which provided for the possibility to shorten the deadlines for the submission of tenders by five days (in all procedures, whether one or two stage) if the contracting authority chose to make the procurement documents available from the beginning of the procedure. In keeping with the passage to full electronic communication, this has been turned around so that the deadlines indicated in Articles 27 to 31 of Directive 2014/24 EU already incorporate the shortened of deadline – instead a prolongation is foreseen for those exceptional cases where full access cannot be given from the beginning,”

Det samlede udbudsmateriale skal altså offentliggøres på tispunktet for udbudsbekendtgørelsens offentliggørelse, og hvis det ikke ‐ under særlige opregnede omstændigheder ‐ kan lade sig gøre, forlænges tilbudsfristen.

Disse undtagelser findes i udbudsdirektivets artikel 22.

I henhold til udbudsdirektivets artikel 22, stk. 1, 2. afsnit er det alene i følgende særlige situa‐ tioner, at ordregiver kan udlade at give fri, direkte og fuld elektronisk adgang til visse dele af udbudsmaterialet:

1)  hvis udbuddets særlige art medfører, at brug af elektroniske kommunikationsmidler kræver særlige værktøjer, anordninger eller filformater, som ikke er almindeligt tilgængelige eller understøttes af almindeligt tilgængelige programmer,

2)  hvis de programmer, der understøtter filformater, som er egnede til beskrivelsen af til‐ buddene, anvender filformater, som ikke kan behandles af andre åbne eller almindeligt tilgængelige programmer, eller er omfattet af en licensordning og kan ikke downloades el‐ ler fjernanvendes,

3)  hvis brug af elektronisk kommunikation kræver særligt kontorudstyr, som ikke er almin‐ deligt tilgængeligt, eller

4)  hvis der er tale om fysiske modeller eller skalamodeller, der ikke kan fremsendes ved anvendelse af elektroniske midler.

Erhvervs‐ og vækstministeren vil fastsætte nærmere regler for brug af elektroniske kommu‐ nikationsmidler, jf. § 192.

Implementeringen af udbudsdirektivets artikel 22 er altså udskudt til et senere tidspunkt end udbudslovens ikrafttrædelse. Det betyder, at en sådan bekendtgørelse foreligger, ikke findes undtagelser til, at ordregiveren skal give adgang til udbudsmaterialet elektronisk.

Samlet betyder det altså, at ordregiveren skal have hele sit materiale klar før offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen. Det betyder nok lidt ændring i nogle ordregivers praksis om, at udbudsmaterialet kan laves mens fristerne løber, men mon ikke det samlet set skaber et bedre udbudsmateriale, da der er bedre overensstemmelse mellem udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet? Sammen med bestemmelserne om dialog før udbudet kunne det være, at det også førte til færre aflysninger af udbud?

Nyheder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *