Nyheder

Indhentelse af supplerende oplysninger – ny afgørelse fra EU Domstolen

04/05/17

Spørgsmålet om indhentning af supplerende oplysninger efter tilbudsfristen, har siden Manova sagen været et debatteret emne.

Selv har jeg senest skrevet en artikel om emnet i Carina Risvig Hamer »Asking for Additional Information – Increase of Flexibility?« i Grith S. Ølykke & Albert Sánchez Graells (red.), Reformation or Deformation of the EU Public Procurement Rules in 2014«  ligesom der i min bog ”Grundlæggende Udbudsret”, er dedikeret et helt kapitel,

Læs mere

Legal Informatic Project

24/04/17

Med opbakning fra SDU’s direktions strategiske satsning i fyrtårnet ODEx™ og stor støtte fra eksterne aktører, har Juridisk Institut indgået et 4-årigt samarbejde med en bred række aktører, herunder bl.a. institut for Matematik & Datalogi i Legal Informatic Project (LiP).

I projektet vil instituttet intet mindre end at vække retsinformatikken i Danmark. Fra alskens vinkler og i samarbejde med regionens aktører vil forskerne arbejde med de retlige rammer for civiliseret udvikling og brug af moderne teknologier.

Læs mere

Udbudsret som kursusfag – efterår 2017

18/04/17

Er du helt ny i udbudsretten eller kunne du tænke dig at blive bedre? Mangler du en opdatering af dine udbudsretlige kundskaber og den nye udbudslov? – Eller kunne du måske tænke dig at få papirer på din viden? Så kan det være du skal følge udbudsret som kursusfag på Syddansk Universitet i efteråret 2017?

Undervisningen foregår 3 lørdage i efteråret 2017 samt ved hjælp af en række online aktiviteter.

Pensum er:  “Grundlæggende Udbudsret”

Læs mere

Evalueringsrapport over kontroldirektiverne offentliggjort af Kommissionen

26/01/17

Kommissionen har netop offentliggjort en rapport om virkningen af kontroldirektiverne, som klagenævnsloven danner baggrund for.

Kontroldirektiverne (Direktiv nr. 89/665/EØF af 21. december 1989 og direktiv nr. 92/13/EØF af 25. februar 1992, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/66/EF af 11. december 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF) fastsætter en række minimumskrav til medlemsstaternes klagesystemer vedrørende udbud efter udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet. Der er ikke tale om en egentlig harmonisering af reglerne,

Læs mere

Ny publikation

24/01/17

I anledningen af Professor, lic.jur. Hans Viggo Godsk Pedersen 70 års fødselsdag, er der udgivet et Festskrift.

Festskriftet indeholder en lang række artikler, hvor af der er flere artikler om udbudsretlige emner.

Jeg har i den forbindelse skrevet et bidrag om udbudsret og kontraktret, herunder sanktionen uden virkning.

En oversigt over samtlige bidrag kan findes på Djøf Forlags hjemmeside.

Læs mere

Status for offentlig konkurrence offentliggjort

20/12/16

Hvert år udgiver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen “Status for Offentlig Konkurrence”, og i år er ingen undtagelse. Således er “Status for Offentlig Konkurrence” netop blevet offentliggjort. 

Det fremgår bl.a. at “De seneste år er andelen af konkurrenceudsatte offentlige opgaver steget med knap 1 pct. om året i gennemsnit, og fra 2014 – 2015 var stigningen på 1,1 pct., idet staten konkurrenceudsatte 30,5 procent af sine udbudsegnede opgaver, regionerne 19,9 procent og kommunerne 26,5 procent.

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgiver klage til Klagenævnet for Udbud

16/12/16

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop offentliggjort en pressemeddelelse om, at der er indgivet en klage til Klagenævnet for Udbud.

Det fremgår af pressemeddelelsen,at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har indbragt Region Midtjyllands udbud af anæstesiapparater og –monitorer for Klagenævnet for Udbud. Det er styrelsens vurdering, at udbudsmaterialets oplysninger om, hvordan tilbuddene ville blive evalueret var efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering mangelfulde, og at de manglende oplysninger om evalueringen indebar, at tilbudsgiverne ikke kunne opnå den gennemsigtighed,

Læs mere

Light-regime

24/11/16

Har i dag holdt oplæg på Nohr-Cons konference; Nordic Public Procurement sammen med Laura Svaneklink, Dansk Industri. Oplægget kan findes på Slideshare. 

For mere information om light-regimet, kan der henvises til kapitel 7 i bogen Grundlæggende Udbudsret.

Læs mere

Ny artikel

31/10/16

Ny artikel, The concept of a ‘public contract’ within the meaning of the Public Procurement Directive, udgivet i det svenske tidsskrift Upphandlingsrättlig Tidsskrift.

Artiklen gennemgår betingelserne for, hvornår der er tale om en offentlig kontrakt. Den seneste praksis fra EU-Domstolen og Klagenævnet for Udbud er behandlet i artiklen.

Du kan finde artiklen her: http://urt.cc/?q=node/149 

Læs mere

EU-Domstolens afgørelse I Finn Frogne sagen C-549/14

07/09/16

Et spørgsmål som hverken udbudsloven eller 2014-udbudsdirektivet tager stilling til, er hvorvidt der er nogle årsager, der kan begrunde, at der foretages en væsentlig ændring af en kontrakt, herunder den situation, hvor der er tale om en nødlidende kontrakt. Med EU-Domstolens afgørelse i Finn Frogne sagen ligger det klart, at det forhold, at en kontrakt er nødlidende ikke giver større råderum for at foretage ændringer  i kontrakten.

Finn Frogne sagens historik
I klagenævnets kendelse af 3.

Læs mere