Kategori: Nyheder

Julekalender låge 9: Ophævelse af sondringen ml. A- og B-ydelser – nyt light regime

09/12/14

9. låge i udbudslovsjulekalenderen – denne gang med fokus på light regimet

Med det nye udbudsdirektiv ophæves den traditionelle sondring mellem A- og B-tjenesteydelser. Dette indebærer, at en lang række af de ydelser vi i dag kender som B-tjenesteydelser, fremadrettet, vil blive fuldt udbudspligtige. Andre af de nuværende bilag B-tjenesteydelser underlægges derimod en særlig udbudsordning med en række mindre byrdefulde udbudsregler.

Den særlige udbudsordning, også kaldet ”light regimet”, stiller alene en række overordnede krav til ordregivere om sikring af ligebehandling og gennemsigtighed ved tildeling af kontrakter.

Læs mere

Julekalender låge 8: Supplering af ufuldstændige oplysninger og dokumenter, Manova-sagen m.v.

08/12/14

Låge nr. 8 i den spændende julekalender om udvalgte problemstillinger i udbudsloven.

Forslag til bestemmelser modtages gerne.

§ 157, stk. 5-6.

Stk. 5. Hvis de oplysninger eller dokumenter, som ansøgere eller tilbudsgivere har indsendt i forbindelse med en ansøgning eller tilbud er ufuldstændige eller fejlbehæftede, eller mangler der specifikke dokumenter, kan ordregiveren, under overholdelse af de udbudsretlige principper i § 2, anmode ansøgeren eller tilbudsgiveren om at supplere, præcisere eller fuldstændiggøre ansøgningen eller tilbuddet ved at indsende relevante oplysninger,

Læs mere

Julekalender låge 7: tilbagekaldelse af tildelingsbeslutning § 168

07/12/14

Tilbagekaldelse af tildelingsbeslutning

Låge nr. 7 i min julekalender om bestemmelserne i den foreslåede udbudslov.

§ 168. En ordregiver kan tilbagekalde en tildelingsbeslutning og genoptage tilbudsevalueringen, når:

  1.  Der er blevet begået en fejl ved vurdering af tilbuddene,
  2.  Kontrakten endnu ikke er indgået,
  3.  Den fastsatte vedståelsesfrist ikke er overskredet, og
  4.  Samtlige tilbudsgivere underrettes om, at tildelingsbeslutningen tilbagekaldes og om at vurderingen af tilbuddene genoptages

Stk.

Læs mere

Er der klagefrister for B-ydelser?

21/10/14

Håndhævelsesloven § 7 indeholder klagefrister for indgivelse af klage til Klagenævnet og domstolene.

Der findes klagefrister både ved klage over overtrædelse af udbudsdirektiverne og tilbudsloven. Klagefrister for overtrædelser af udbudsdirektiverne blev indført i 2010, mens klagefrister for overtrædelser af tilbudsloven først blev indført i 2013.

Følgende klagefrister gælder for klage over overtrædelser af udbudsdirektiverne:

  • En klage, fra en virksomhed over ikke at være blevet prækvalificeret, skal indgives til Klagenævnet senest 20 kalenderdage efter,

Læs mere

Så kom den længe ventede afgørelse fra EU-Domstolen I Fastweb sagen C-19/13.

11/09/14

Jeg har tidligere omtalt sagen, hvor en italiensk domstol har stillet et præjudicielt spørgsmål til EU-Domstolen om rækkevidden af, hvad vi fra dansk side bl.a. kalder for en profylakse bekendtgørelse, bekendtgørelse om forudgående gennemsigtighed eller § 4-bekendtgørelse.[1] Bekendtgørelsen er en undtagelse til, at en kontrakt, der ellers er omfattet af håndhævelseslovens § 17, stk. 1, nr. 1 erklæres for uden virkning (for direkte tildelte kontrakter), og indebærer, at en ordregiver ved at offentliggøre bekendtgørelsen i EU-tidende (TED) forinden kontrakten indgås,

Læs mere

Mens vi venter…

24/08/14

… på at udbudslovsudvalget bliver færdig med deres arbejde (og udkast til ny udbudslov), kan der ses lidt på, hvad svenskerne formentlig kommer frem til.

Delberetning om det nye udbudsdirektiv kan ses her

Er man nysgerrig på hvad Englænderne kommer frem til, har advokatfirmaet Bird and Bird givet deres bud på det:

http://www.twobirds.com/en/news/articles/2014/uk/how-will-the-uk-implement-the-new-public-procurement-directive 

Læs mere

Væsentlige ændringer af udbudsdirektivet efter triolog forhandlingerne

02/12/13

I slutningen af juni 2013 offentliggjorde det irske formandskab, at man var nået til foreløbig enighed om ændringerne af udbudsdirektiverne. Ingen af EU institutionerne (Rådet, Parlamentet eller Kommissionen) har offentliggjort udkastet til nyt direktiv. Rådets udkast fra 15. juli 2013 med dokument nr. 11745/13.

Det skal bemærkes, at der ikke er tale om et endeligt direktiv udkast, der fortsat mangler at blive vedtaget officielt. Parlamentets udvalg ”Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse” (IMCO) skal stemme om udfaldet af triolog forhandlingerne den 5.

Læs mere

Udbudsdirektivet efter triologforhandlingerne

09/10/13

Med udgangspunkt i Rådets dokument 11745/13 ser jeg de væsentligste ændringer i forhold til Rådets forslag fra november 2012 som følgende:

  • Færre valgmuligheder i den nationale implementering for medlemsstaterne

Kommissionen havde allerede i sit forslag lagt op til, at visse bestemmelser som i dag er frivillige for medlemsstaterne at indføre, bliver gjort obligatoriske at implementere. Dette drejer sig fx om rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer. Efter triolog forhandlingerne er yderligere bestemmelser blevet obligatoriske for medlemsstaterne at implementere,

Læs mere

Konference – global revolution VI

20/05/13

KONFERENCE - GLOBAL REVOLUTION VI

Den 24.-25. juni 2013 afholder Nottingham University endnu en Global Revolution konference. Det er 6. gang, at konferencen afholdes. På programmet er bl.a. moderniseringen af udbudsdirektiverne. Mit indlæg på konferencen omhandler moderniseringen set fra en medlemsstatssynspunkt og kan findes her.

Mere information om konferencen: http://www.achilles.com/en/using-joomla/extensions/components/content-component/article-categories/87-event/382-public-procurement-global-revolution-vi

Læs mere