Udbudsdirektivet

Udbudslov.dk

Udbudsdirektivet, direktiv nr. 2014/24/EU

Baggrundsmateriale 

Kommissionen 

I december 2011 fremsatte Kommissionen et forslag til et nyt udbudsdirektiv, et forslag til nyt forsyningsvirksomhedsdirektiv, og et forslag til et helt nyt direktiv om koncessioner.

Kommissionen havde forud for offentliggørelsen af direktivforslagene, den 27. januar 2011 offentliggjort en grønbog om modernisering af EU’s politik for offentlige indkøb, med det formål at igangsætte en bred offentlig høring om mulighederne for ændring af lovgivningen. Kommissionen modtog i alt 623 høringssvar fra et bredt udsnit af interessenter.

Rådets behandling af udbudsdirektivet

Udbudsdirektiverne blev behandlet i Rådet under dansk formandsskab i foråret 2012, cypriotisk formandsskab i efteråret 2012 og irsk formandsskab i foråret 2013.

Rådet (konkurrenceevne) har behandlet forslagene om  “Flexibility and dialogue”, “Lighter rules for certain services” på møder hhv. den 20 og 21. december 2012 og om “Electronic procurement” og “Governance” på mødet den 30 og 31. maj 2012 (under dansk formandsskab). Den  21 og 28. november 2012 blev forslaget behandlet på Coreper (Permanent Representatives Committee).

Det cypriotiske formandsskab udarbejdede efterfølgende et nyt kompromisforslag 16725/12 REV1 som er blevet behandlet på Rådsmøde (konkurrenceevne) i december 2012.

Under det irske formandsskab opnåedes der politisk enighed om udbudsdirektivet med Kommissionen, Parlamentet og Rådet.

Forløbet af forhandlingerne i Rådet

Rådsarbejdsgruppen om offentlige indkøb afholdte under det danske og cypriotiske formandsskab 19 møder, hvor udbudsdirektivet var på dagsordenen. Selve Rådet (konkurrenceevne) har behandlet forslagene om  “Flexibility and dialogue“, “Lighter rules for certain services” på møder den 20 og 21. februar 2012 og forslaget om “Electronic procurement” og “Governance” på mødet den 30 og 31. maj 2012 (under dansk formandsskab).

Den  21 og 28. november 2012 blev forslagene til udbudsdirektiverne behandlet i Coreper (Permanent Representatives Committee). Det cypriotiske formandsskab udarbejdede efterfølgende et nyt kompromisforslag. Under det irske formandsskab i juni 2013, blev der opnået politisk enighed om direktiverne mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen.

Dansk formandsskab

Danmark havde formandsskabet for Rådet i foråret 2012, hvor en række store ændringer af forslaget fandt sted.
For at fremme forhandlingerne blev udbudsdirektivet inddelt i 10 tematiske emner.
Til hvert af de 10 emner har Kommissionen udarbejdet en form for ”explanatory notes”, der kan være nyttige biddrag til fortolkningen af udbudsdirektivets bestemmelser.

Emne 1: Fleksible procedurer
Emne 2: Strategisk brug af udbud
Emne 3: Reducering af dokumentationskrav 
Emne 4: E-Udbud
Emne 5: SMV´er
Emne 6: Sammenlægning af behov
Emne 7: Andre procedure krav
Emne 8: Sunde procedurer
Emne 9: Forvaltning (Governance)
Emne 10: Omfang/generelle bestemmelser

Cypriotisk formandsskab

Under det cypriotiske formandsskab blev de 10 emner samlet i et dokument (et udbudsdirektiv).
Den første udgave fra 24. juli 2012 var primært en sammenskrivning af de kompromisforslag, der var lagt frem af det danske formandsskab.

1. version 24. juli 2012
2. version 2. oktober 2012
3. version 19. oktober 2012
4. version 14. november 2012
5. version 27. november 2012
Udbudsdirektivet (som vedtaget af Rådet)

Irsk formandsskab

Under det irske formandsskab blev der opnået politisk enighed om udbudsdirektiverne.

Parlamentets behandling af udbudsdirektivet

Kommissionens forslag blev behandlet i Europa-Parlamentets udvalg for det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (IMCO). En samlet oversigt over dokumenter anvendt i Parlamentets arbejde med udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet kan findes på Parlamentets hjemmeside.

I juni 2012 ofentliggjorde rapportøren Marc Tarabella sin foreløbige rapport med forslag til ændringer af udbudsdirektivet. I januar 2013 blev den samlede betænkning om udbudsdirektivet offentliggjort, der indeholdte ca. 400 ændringsforslag til udbudsdirektivet. I september 2013 afholdte IMCO´s afstemning om udfaldet af triolog forhandlingerne. Video fra IMCO´s møde kan findes her.