Julekalender – låge nr. 6 “decentrale enheder – § 30”

06/12/14

Decentrale enheder og beregning af denne tærskelværdi

Låge nr. 6 i min julekalender, hvor jeg vil skrive lidt om udvalgte bestemmelser.

§ 30. Består en ordregiver af decentrale enheder, skal der tages hensyn til den samlede anslåede værdi for alle enkelte decentrale enheder.

Stk. 2. Er en decentral enhed selv ansvarlig for den pågældende kontrakt eller projektkonkurrence, kan værdien dog anslås for den pågældende enhed alene.

Stk. 3. En decentral enhed er selv ansvarlig for en kontrakt eller projektkonkurrence, når enheden:

  1. Selv står for gennemførelse af udbudsforretningen,
  2. Har et selvstændigt budget for det pågældende udbud, som den råder over, og
  3. Ikke benytter en indkøbsaftale, der er indgået af ordregiveren.

Bestemmelsen er relevant for fx selvejende institutioner som vuggestuer, børnehaver, skoler m.v. og hvorvidt deres indkøb er omfattet af udbudspligten i udbudsdirektivet. Bestemmelsen følger af udbudsdirektivets art. 5, stk. 2, der angiver ”Hvis den ordregivende myndighed består af særskilte driftsenheder, skal der tages hensyn til den samlede anslåede værdi for alle de enkelte driftsenheder. Uanset første afsnit kan værdierne, hvis en særskilt driftsenhed selv er ansvarlig for sine indkøb eller visse kategorier heraf, anslås af den pågældende enhed.”

§ 30, stk. 3, angiver, hvornår en decentral enhed selv er ansvarlig for en kontrakt. Af lovbemærkningerne suppleres der med ” I stk. 3 fastsættes, at en enhed selv er ansvarlig for sine indkøb, når enheden selv står for gennemførelsen af udbudsforretningen, og træffer beslutning om købet, har selvstændigt budget for det pågældende udbud og selv afslutter og finansierer kontrakten. Endvidere er det en forudsætning, at den decentrale driftsenhed ikke benytter myndighedernes eksisterende indkøbsaftaler på det konkrete område.”

Bemærkningerne uddyber den situation, hvor den decentrale enhed selv foretager et udbud. Bestemmelsen er alene relevant for, at ordregiveren kan vurdere, om tærskelværdien er nået – og ofte vil den alene anvendes for netop, at en decentral enhed undgår, at indkøbet er omfattet af udbudsdirektivet.

§ 30, stk. 3 svarer i det store hele til udbudsdirektivets præambel 20, der angiver ”Med henblik på et anslå et givent udbuds værdi bør det præciseres, at det kun bør være muligt at basere den anslåede værdi på en opdeling af udbuddet, hvis dette er objektivt begrundet. Det kan eksempelvis begrundes at anslå kontraktværdien isoleret i forhold til en særskilt driftsenhed i den ordregivende myndighed, f.eks. skoler eller børnehaver, forudsat at den pågældende enhed selv er ansvarlig for sit udbud. Denne forudsætning kan antages at være opfyldt, hvis den særskilte driftsenhed selv forestår udbudsprocedurerne og træffer afgørelse om køb, råder over en særskilt budgetpost til det pågældende udbud, selv indgår kontrakten og finansierer kontrakten via et budget, som den råder over. En opdeling er ikke begrundet, hvis den ordregivende myndighed blot organiserer udbuddet decentralt.”

Der er altså alene tale om en mindre omskrivelse af udbudsdirektivet, hvoraf visse dele af præamblen er gjort til lov. En undtagelse er dog betingelse nr. 3, i stk. 3, der angiver, at det er et krav for at blive anset som selvstændig ansvarlig for sin kontrakt at denne ”ikke benytter en indkøbsaftale, der er indgået af ordregiveren.” Betingelsen virker mere indskrænkende end nødvendigt, og indebærer, at den decentrale ordregivere ikke for dele af sit indkøb må anvende en af kommunens aftaler.

Et konkret eksempel kunne være en vuggestue, der ønsker selv at anskaffe nogle madvarer, men resten skal købes via kommunens indkøbsaftale. I en sådan situation kan vuggestuen formentlig ikke vælge at indkøbe mælkeprodukter selv og at øvrige madvarer indkøbes via kommunens aftale. I et sådan tilfælde vil enheden formentlig skulle foretage en vurdering af sin samlede madindkøb, og er dette under tærskelværdien vil vuggestuen helt kunne undlade at benytte kommunens aftale – og skal undlade det, hvis den ønsker at betragtes som selvstændig med den følge, at indkøbet ikke vil være omfattet af udbudsdirektivet. Derimod vil vuggestuen godt kunne købe mad via en af kommunens aftaler, men selv stå for indkøb af fx borde og stole, legetøj m.v.

Decentrale enheder , Udbudslov , Udbudslovsudvalg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *