Udbudsloven

Udbudslov.dk

NB. Ændringer til udbudsloven fremsat i Folketinget d. 10. maj 2022 “L 199 Forslag til lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter.”

Udbudsloven, (lov nr. 1564 af 15. december 2015), trådte i kraft 1. januar 2016.

  • Lovforslag til udbudsloven (fremsat den 7. oktober 2015, L 19)
  • Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. november 2015.
  • Lovforslag til første fremsættelse af udbudsloven (fremsat den 18. marts 2015, L 164)

Ændret ved:

Om udbudsloven

Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet, direktiv 2014/24/EU, men indeholder også en række danske særregler, som ikke er at finde i udbudsdirektivet. Mere om forhandlingerne af udbudsdirektivet og baggrundsmateriale i forbindelse med vedtagelsen af udbudsdirektivet, herunder Kommissionens explanatory Notes, kan findes her.

Udbudsloven omhandler før det første de kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektivet. Dernæst omhandler udbudsloven også kontrakter om varer og tjenesteydelser med en værdi under EU’s tærskelværdier. Vedrører kontrakten en bygge- og anlægsopgave under tærskelværdierne, er det derimod tilbudsloven, der finder anvendelse. Når en kontrakts anslåede værdi er under EU’s tærskelværdier, er udbudsloven inddelt i forhold til, om en given kontrakt har grænseoverskridende interesse eller ej. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en generel vejledning til udbudsloven, der kan findes her.

Udbudslovsudvalget

I forbindelse med implementering af udbudsdirektivet nedsatte Regeringen et udbudslovsudvalg.
Udbudslovsudvalget havde til formål at komme med et udkast til en ny udbudslov.
Medlemmerne i udvalget bestod bl.a. af parter fra Dansk Industri (DI), Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), foreningen af offentlige Indkøbere (IKA) mfl. Udvalget holdte en lang række møder ultimo 2013 og 2014 med inddragelse af enkelte øvrige eksperter undervejs. Den 5. december 2014 blev udbudslovsudvalgets rapport og udkast til en ny udbudslov offentliggjort.

Udbudslovsudvalgets rapport

Bekendtgørelser udstedt efter udbudsloven

Evaluering af udbudsloven

Udbudsloven er under evaluering, hvilket du kan læse mere om her.