Lov om Klagenævnet for Udbud

Bogen er en kommentar til lov om Klagenævnet for Udbud (klagenævnsloven), der omhandler klagesystemet på udbudsområdet og sanktioner for overtrædelse af udbudsreglerne.

Bogen omhandler de reaktions- og sanktionsmuligheder, som Klagenævnet og domstolene er tillagt, når ordregivere har overtrådt udbudsreglerne. Det drejer sig bl.a. om muligheden for at annullere en ordregivers tildelingsbeslutning, at forbigåede tilbudsgivere kan få tilkendt erstatning samt muligheden for at en kontrakt erklæres for uden virkning.

Bogen redegør derudover generelt for det danske klagesystem, herunder kravene for at der kan indgives en klage (klageberettigede, klagefrister mv.), Klagenævnets organisation og sagsbehandlingen ved Klagenævnet.

Klagenævnsloven (og nu også udbudsloven) indeholder derudover en række forpligtelser som ordregivere skal efterleve ved indgåelse af offentlige kontrakter, såsom kravet om begrundelse til deltagerne i en udbudsforretning og afholdelse af en standstill-periode efter tildeling af en kontrakt. Bogen gennemgår ligeledes detaljeret disse krav.

Endelig er aktindsigtsreglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven behandlet i bogen.

Bogen kan købes her: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/lov-om-klagenaevnet-udbud