Klagenævnsloven

Udbudslov.dk

Klagenævnsloven, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016) indeholder regler om håndhævelse af udbudsreglerne og Klagenævnet for Udbud. Loven bygger på EU’s såkaldte kontroldirektiver.

For en detaljeret gennemgang af klagenævnslovens enkelte bestemmelser, se Carina Risvig Hamer, Lov om Klagenævnet for Udbud med kommentarer, Djøf Forlag 2020.

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Kontroldirektiverne
Direktiv, 2007/66/EF

Direktiv 89/665/EØF

Direktiv 92/13/EØF (forsyning)

Baggrundsmateriale

Klagenævnsloven er blevet ændret en del gange.

  • Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (lov nr. 492 af 12. maj 2010) trådte i kraft 1. juli 2010.
  • § 13 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, »Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love«, der trådte i kraft 1. januar 2011 (for at bringe klagefristen i overensstemmelse med kontroldirektiverne).
  • § 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, »Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter«, der trådte i kraft 1. juli 2011. Med lovændringen blev der gennemført en række mindre revisioner af reglerne om håndhævelse, herunder klagenævnets sammensætning i den enkelte sag. Også klagenævnsbekendtgørelsen blev i den forbindelse ændret. Hvilket indebar, at klagegebyret blev forhøjet fra 4.000 kr. til 10.000 kr., antallet af sagkyndige i de enkelte sager blev skåret ned fra to til i udgangspunktet en, og klagenævnet blev afskåret fra at tage spørgsmål op af egen drift til påkendelse og således udvide klagesagens omfang.
  • § 31 i lov nr. 1231 af 18. december 2012 »Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v.«, der trådte i kraft 1. januar 2013. Ændringen indfører et nyt kapital 6 a om kommunikation og indeholder en hjemmel til at fastsætte obligatorisk digital kommunikation til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
  • § 1 i lov nr. 11 af 27. maj 2013 »Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.«. (forkortelse af klagefrister, ligelig fordeling af sagsomkostninger)
  • § 197 i udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015.
  • § 2 i lov om ændring af udbudsloven, lov nr. 884 af 21. juni 2022

Yderligere information

Klagenævnet for Udbuds hjemmeside indeholder en række information om klagevejledning, klagenævnets kendelser og årsrapport.