Klagenævnsloven


Klagenævnsloven, (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016) indeholder regler om håndhævelse af udbudsreglerne og Klagenævnet for Udbud. 

Baggrundsmateriale til klagenævnsloven

Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud offentligør kendelser på deres hjemmeside.  

For en detaljeret gennemgang af klagenævnslovens enkelte bestemmelser, se Carina Risvig Hamer "lov om håndhævelse af udbudsreglerne med kommentarer", Djøf forlag 2015.Baggrundsmateriale til klagenævnsloven

Klagenævnsloven

Klagenævnsloven, lov nr. 492 af 12. maj 2010, er senest ændret ved udbudsloven, lov nr. 1563 af 12. december 2015, lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016.

Loven bygger på EU's kontroldirektiver, der senest er ændret med DIrektiv 2007/66/EF.

Hovedloven, lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (lov nr. 492 af 12. maj 2010) trådte i kraft 1. juli 2010. 
Lovforslag, fremsat 27. januar 2010.

Herefter er loven blevet ændret ved:

- § 13 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, »Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love«, der trådte i kraft 1. januar 2011 (for at bringe klagefristen i overensstemmelse med kontroldirektiverne).

-  § 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, »Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter«, der trådte i kraft 1. juli 2011. Med lovændringen blev der gennemført en række mindre revisioner af reglerne om håndhævelse, herunder klagenævnets sammensætning i den enkelte sag. Også klagenævnsbekendtgørelsen blev i den forbindelse ændret. Hvilket indebar, at klagegebyret blev forhøjet fra 4.000 kr. til 10.000 kr., antallet af sagkyndige i de enkelte sager blev skåret ned fra to til i udgangspunktet en, og klagenævnet blev afskåret fra at tage spørgsmål op af egen drift til påkendelse og således udvide klagesagens omfang.

-§ 31 i lov nr. 1231 af 18. december 2012 »Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v.«, der trådte i kraft 1. januar 2013. Ændringen indfører et nyt kapital 6 a om kommunikation og indeholder en hjemmel til at fastsætte obligatorisk digital kommunikation til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

- § 1 i lov nr. 11 af 27. maj 2013 »Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.«. (forkortelse af klagefrister, ligelig fordeling af sagsomkostninger)

- § 197 i udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015.

Klagenævnsbekendtgørelsen

Klagenævnsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011.

Yderligere information

Klagenævnets hjemmeside indeholder en række information om klagevejledning, klagenævnets kendelser og årsrapport. 
For en detaljeret behandling af klagenævnslovens enkelte bestemmelser, se Carina Risvig Hamer "Lov om håndhævelse af udbudsreglerne med kommentarer", Djøf forlag 2015.