Udbudslov

Udbudsloven, (lov nr. 1564 af 15. december 2015), trådte i kraft 1. januar 2016. 

Baggrundsmateriale til udbudsloven

Udbudsloven omhandler før det første de kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektivet.
Dernæst omhandler udbudsloven også kontrakter om varer og tjenesteydelser med en værdi under EU’s tærskelværdier.
Vedrører kontrakten en bygge- og anlægsopgave under tærskelværdierne, er det derimod tilbudsloven, der finder anvendelse.
Når en kontrakts anslåede værdi er under EU’s tærskelværdier, er udbudsloven inddelt i forhold til, om en given kontrakt har grænseoverskridende interesse eller ej.

Helt overordnet er udbudsloven inddelt i 7 afsnit med i alt 20 kapitler, der kan opstilles således:

Afsnit I Generelle bestemmelser, omhandler en række generelle bestemmelser, der finder anvendelse for hele udbudsloven, medmindre andet er anført i den enkelte bestemmelse, og er inddelt i 5 kapitler:

Kapitel 1: Formål og generelle principper mv.
Kapitel 2: Anvendelsesområde
Kapitel 3: Definitioner
Kapitel 4: Blandede kontrakter
Kapitel 5: Beregning af kontraktens værdi

Afsnit II Offentlige indkøb over tærskelværdien
Gælder ved indgåelse af offentlige kontrak- ter med en anslået værdi over EU’s tærskelværdier, samt visse typer af kontrakter, hvortil der er ydet støtte af en vis størrelse, og er inddelt i 10 kapitler:

Kapitel 6: Forberedelse af udbud
Kapitel 7: Udbudsprocedurer og projektkonkurrencer
Kapitel 8: Indkøbsmetoder
Kapitel 9: Fælles indkøb
Kapitel 10: Offentliggørelse og gennemsigtighed
Kapitel 11: Udelukkelse, egnethed og udvælgelse
Kapitel 12: Dokumentation angående udelukkelse, minimumskrav til egnethed og udvæl- gelse
Kapitel 13: Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter
Kapitel 14: Underretning til ansøgere og tilbudsgivere mv.
Kapitel 15: Kontraktens gennemførelse


Afsnit III Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien finder anvendelse ved indgåelse af offentlige kontrakter vedrørende sociale og andre specifikke tjenesteydelser, der er anført i udbudslovens bilag XIV, når værdien af kontrakten mindst svarer til 5.583.000 kr. eksklusive moms (light-regimet,), og består af 2 kapitler:

Kapitel 16: Procedurer og offentliggørelse af bekendtgørelser og meddelelser
Kapitel 17: Reserverede kontrakter til organisationer om visse tjenesteydelser


Afsnit IV Offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse gælder for offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse.
Afsnit V Offentlige indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse gælder for offentlige indkøb under tærskelværdierne uden klar grænseoverskridende interesse.
Afsnit VI Bemyndigelsesbestemmelser indeholder bl.a. hjemmel til erhvervs- og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for elektronisk kommunikation og regler der implementerer forsyningsvirksomhedsdirektivet og koncessionsdirektivet.
Afsnit VII Klageadgang, ikrafttræden og ændring af anden lovgivning mv. omhandler klageadgang, ikrafttræden og ændring af anden lovgivning mv., herunder særligt ændring af regler i klagenævnsloven, og indeholder 3 kapitler:

Kapitel 18: Klageadgang og ikrafttræden
Kapitel 19: Ændring af anden lovgivning
Kapitel 20: Færøerne og Grønland


Udbudsloven skelner altså mellem regler for den type kontrakter, der har klar grænseover- skridende interesse (lovens afsnit IV) og den type, der ikke har (lovens afsnit V).


 

Baggrundsmateriale til udbudsloven

Udbudsloven

Udbudsloven (lov nr. 1564 af 15. december 2015)
 
  • Lovforslag til udbudsloven (fremsat den 7. oktober 2015, L 19)
  • Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. november 2015. 
  • Lovforslag til første fremsættelse af udbudsloven (fremsat den 18. marts 2015, L 164)

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet en generel vejledning til udbudsloven, der kan findes her. 


Om udbudsloven
Udbudsloven implementerer udbudsdirektivet, direktiv 2014/24/EU, men indeholder også en række danske særregler, som ikke er at finde i udbudsdirektivet.
Mere om forhandlingerne af udbudsdirektivet og baggrundsmateriale i forbindelse med vedtagelsen af udbudsdirektivet, herunder Kommissionens explanatory Notes, kan findes her.

 
Udbudslovsudvalget
I forbindelse med implementering af udbudsdirektivet nedsatte Regeringen et udbudslovsudvalg.
Udbudslovsudvalget havde til formål at komme med et udkast til en ny udbudslov.
Medlemmerne i udvalget bestod bl.a. af parter fra Dansk Industri (DI), Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner, Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI), foreningen af offentlige Indkøbere (IKA) mfl. Udvalget holdte en lang række møder ultimo 2013 og 2014 med inddragelse af enkelte øvrige eksperter undervejs. Den 5. december 2014 blev udbudslovsudvalgets rapport og udkast til en ny udbudslov offentliggjort.
 
 
Bekendtgørelser udstedt efter udbudsloven